انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، طی سالجاری اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی – درحال تأسیس " نموده اند. برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.

درباره انجمن بیشتر بدانید...

اعــضــاء انـــجـــمـــن

اخبار و اطلاعیه‌ها

94/10/13اطلاعیه فوری نمایشگاه اصفهان

news

جناب آقای مهندس محققیان مدیرعامل نمایشگاه های استان اصفهان طی نامه ای که به دفتر انجمن ارسال گردیده ، جهت حضور اعضای انجمن در نمایشگاه 11لغایت 14بهمن ماه سالجاری 30درصد تخفیف درنظر گرفته اند لذا بدینوسیله از اعضائی که مایل بشرکت در نمایشگاه فوق الذکر میباشند خواهشمنداست .......


ادامه مطلب

94/10/9نمایشگاه اصفهان

news

اقای مهندس محققیان مدیرنمایشگاه های اصفهان طی نامه ای اعلام نموده از تاریخ 11لغایت 14بهمن ماه سالجاری در استان اصفهان - شهر اصفهان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوزی کشاورزی (نهاده ها ،محصولات و خدمات وابسته ) برگزار میگردد لذا ........


ادامه مطلب

94/9/29 اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی - وزارت جهادکشاورزی طی نامه ارسالی بدفتر انجمن به شماره55/94/18054مورخ 94/9/28درخواست نموده که شرکتهای متقاضی توزیع کود کشاورزی نسبت به ارائه بروشور و بسته بندی و برنامه آموزشی کارگزاران وکشاورزان مربوط به کودهای.......


ادامه مطلب

94/9/18اطلاعیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی - وزارت جهادکشاورزی طی نامه ای اعلام نمودند براساس ابلاغ وزیرمحترم جهادکشاورزی ازتاریخ 94/8/21هبچ نوع ماده کودی بدون داشتن شماره ثبت کودی اخذ شده ازموسسه تحقیقات خاک وآب حق تولید و توزیع در کشور را ندارد لذا......


ادامه مطلب

94/9/1انتصاب مدیربازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

طی حکمی از سوی معاونت بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس خالقی به سمت سرپرست بازرگانی داخلی شرکت فوق الذکر منصوب گردیدند.......


ادامه مطلب

94/9/1 اطلاعیه مناقصه خرید کود آلی

news

براساس نامه ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این انجمن ،باتوجه به تغییرات ضروری در شرائط مناقصه خرید کود توسط آن شرکت محترم برگزاری مناقصه لغومیگردد و برگزاری مناقصه......


ادامه مطلب

94/8/23صورتجلسه هفدهم شورای راهبردی کود

news

هفدهمین جلسه شورای راهبردی کود در تاریخ 98/8/18درمحل سالن جلسات معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی با حضور جناب اقای مهندس شریعتمدارمشاورعالی محترم وزیرجهادکشاورزی و معاونین محترم زراعت وباغبانی و ریاست محترم موسسه تحقیقات خاک وآب ومدیران محترم سازمان مرکزی تعاون روستائی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و.............


ادامه مطلب