کشت کارگستر نوژان

تولیدکننده کودهای بیولوژیک ازتوباکتر و فسفو باکتر

  نمونه این محصول به موسسه خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی  جهت تعین CFUدر شهر کرج نیزارسال گردیده است که نتایج حاکی از جمعیت میکروبی مطلوب و بالا میباشد. ساخت ونصب و تجهیزات دستگاه های خط تولید از سال 1392آغاز و راه اندازی خط تولید در اوایل سال1396انجام شد و بالاخره  بهمت کارشناسان و کارشناسان  اینشرکت موفق به ساخت فرمانتور تمام اتوماتیک با استفاده از تکنولوژی plcبا حجم 1000لیتر گردید. گواهی ساخت محصول که تاوسط موسسه خاک وآب  دفتر ثبت مواد گودی بشماره 15013 در سایت شرکت موجود میباشد.

محصولات :

1- کودزیستی مایع نیتروزیست : حاوی انترباکترها(تامین کننده ازت ارگانیک)وسایرمواد الی و معدنی موردنیاز گیاه 

2- مود زیستی مایع فسفوزیست : حاوی فسفوباکترها(حل کننده ترکیبات فسفات به روش ارگانیک) وسایرموادآلی ومعدنی مورد نیازگیاه

ظرفیت تولید درحال حاضر40000لیتر درسال

خلاصه نتایج اثربخشی فرآورده ها:

- تامین عناصر موردنیاز گیاه  بویژه ازت وفسفربصورت کاملا ارگانیک 

- تامین عناصر دیگر از قبیل آهن - پتاس - روی منگنز و....... به روش آرگانیک حاوی باکتریهای محرک رشدگیاه

- افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه و افزایش محصول

- ایجادمقاومت دربرابر شرائط سخت محیطی از قبیل سرما - کم آبی و شوری - آهکی بودن خاک وجلوگیری از بسیاری از بیماریهای قارچی و باکتریایی

- توسعه کشاورزی پایدار

مدیرعامل : جناب آقای مهندس ابراهیمی

تلفن تماس:09154486315و09156428342و09376654099فاکس 32211175-058

آدرس کارخانه : استان خراسان شمالی - شهرک صنعتی اسفراین خیابان صنعت هشت قطعه107b

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه نمایند