94/5/17اطلاعیه فوری موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

بدینوسیله ازکلیه شرکتها دعوت به درج اطلاعات در سایت موسسه خاک واب وزارت جهاد کشاورزی مینماید ضمنا جهت دریافت هرگونه اطلاعات با شماره  تلفن  5-36203502-026داخلی 1215خانم خیرآوران تماس حاصل نمایند.